Bộ 30 口 khẩu [6, 9] U+54AB
Show stroke order chỉ
 zhǐ
◼ (Danh) Thước, nhà Chu định tám tấc là một chỉ. ◇Nguyễn Du : Tương Đàm chỉ xích tương lân cận (Trường Sa Giả Thái Phó ) Tương Đàm gần gũi trong gang tấc.
1. [咫尺] chỉ xích