Bộ 30 口 khẩu [4, 7] U+5446
Show stroke order ngai, bảo
 dāi,  ái
◼ (Tính) Ngu xuẩn, đần độn. ◎Như: si ngai ngu dốt đần độn.
◼ (Tính) Không linh lợi, thiếu linh mẫn. ◎Như: ngai trệ trì độn, ngai bản ngờ nghệch.
◼ (Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù : Dư ngai lập ki bất dục sinh nhân thế (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết chi sống ở trong nhân gian.
◼ Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo .
1. [呆板] ngai bản 2. [呆笨] ngai bổn 3. [呆僗] ngai lao