Bộ 18 刀 đao [8, 10] U+525A
Show stroke order chí, tứ
 zì
◼ (Động) Cắm dao, cắm vào. ◇Tô Mạn Thù : Như chí dư dĩ nhận dã (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Lòng như dao cắt.
◼ § Ghi chú: Cũng đọc là tứ.