Bộ 10 儿 nhân [5, 7] U+514E
Show stroke order thố
 tù
◼ Tục viết thay chữ .