Bộ 38 女 nữ [17, 20] U+3738
Show stroke order nghiệt
 niè
◼ (Danh) § Tục viết chữ nghiệt như vậy.
◼ (Danh) § Cũng dùng như chữ yêu .