A-B
C
D
Đ-E
G
H-Y-I
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

U  524. U, Ụ  525. Ú, Ù, Ủ, Ư, Ứ, Ừ, Uạ. Úa, Ưa  526. Ứa, Uất, Ục, Úc, Ực, Ức, Úe; Úê, Uí, Úi, Ủi  527. Ui, Ũi, Uy, Úy, Ửy, Uyên, Uyền, Uinh, Uĩnh, Um, Úm, Ùm  528. Ủm, Un, Ún, Ùn, Ủn, Ung, Ùng, Ủng, Ưng, Ứng  529. Ứng, Ưng, Ước, Ưởi, Ươm, Ướm, Uốn, Ươn; Uống  530. Uống, Uổng, Ương, Ướt, Úp; Ụp, Út  531. Út, Ụt, Ưu

V  532. Va, Vạ, Vá  533. Vá, Và, Vả, Vã  534. Vã, Vác, Vạc, Vắc, Vấc, Vậc, Vách, Vạch  535. Vạch, Vai, Vái, Vài, Vải  536. Vải, Vãi, Vay, Vạy, Váy, Vảy  537. Vảy, Vây, Vậy, Vấy  538. Vấy, Vầy, Vẫy. Vảm, Van, Vạn  539. Vạn, Ván, Vàn, Vãn, Văn, Vận, Vẳn, Vẳn, Vân  540. Vần, Vận, Vấn, Vần, Vẩn, Vẫn  541. Vẫn, Vang, Vạng, Váng, Vàng  542. Vãng, Văng, Vắng, Vàng, Vãng, Vâng, Vầng  543. Vầng, Vanh, Vánh, Vành, Vảnh, Vào, Vập, Vấp, Vạt  544. Vạt, Vát, Vặt, Vất, Vật  545. Vật, Vảu, Vấu, Ve, Vé, Vè  546. Vè, Vẻ, Vẽ, Vẹ Vê, Vệ, Vế, Về  547. Về, Vể, Vếch, Vệch, Vẹm, Ven, Vẹn, Vén, Vèn, Vẻn, Vên  548. Vên, Vện, Vênh, Vếnh, Veo, Vẹo, Vèo, Véo, Vẻo, Vét, Vẹt, Vêu  549. Vêu, Vếu, Vi, Vị  550. Vị, Ví, Vì, Vỉ  551. Vĩ, Vía, Vỉa, Vích, Vịch, Việc  552. Việc, Viên, Viện, Viền, Viễn, Viếng  553. Viếng, Viết, Việt, Vịm, Vin, Vịn, Vìn, Vinh, Vịnh  554. Vịnh, Vính, Vĩnh, Vịt, Vít, Viu, Vo, Vọ, Vó, Vò  555. Vò, Vỏ, Võ, Vô  556. Vô, Vố, Vồ, Vổ, Vỗ, Vơ, Vợ, Vớ, Vở  557. Vở, Vỡ, Vọc, Vóc, Vốc, Voi  558. Voi, Vọi, Vói, Vòi, vỏi, Vôi, Vội, Vơi, Vợi, Với  559. Vời, Vởi, Vom, Vòm, Von, Vỏn, Vốn, Vồn, Vờn, Vởn, Vong  560. Vong, Vọng, Vóng, Vòng, Võng, Vông, Vồng  561. Vồng, Vổng, Vọp, Vót, Vọt, Vớt, Vợt, Vu, Vụ  562. Vụ, Vú, Vù, Vũ, Vua  563. Vua, Vùa, Vựa, Vứa, Vừa, Vữa, Vục, Vúc  564. Vức, Vực, Vui, Vùi, Vũm, Vun, Vụn, Vung  565. Vung, Vụng, Vùng, Vũng, Vưng, Vựng, Vừng, Vửng, Vững  566. Vững, Vược, Vuối, Vuội, Vươn, Vượn, Vướn, Vuông, Vương  567. Vương, Vượng, Vướng, Vưởng, Vuốt, Vuột, Vượt, Vụt  568. Vút, Vưu

X  568. Xa  569. Xa, Xạ, Xá, Xà, Xả  570. Xã, Xạc, Xác, Xấc, Xách  571. Xách, Xạch, Xai, Xái, Xài, Xay, Xáy, Xạy, Xảy, Xây  572. Xây, Xầy, Xam, Xạm, Xám, Xàm, Xảm, Xăm  573. Xăm, Xắm, Xâm, Xấm, Xầm, Xẩm, Xan, Xán, Xăn, Xắn, Xẳn, Xang, Xàng  574. Xàng, Xăng, Xằng, Xảng, Xanh, Xánh, Xảnh, Xao  575. Xao, Xạo, Xáo, Xào, Xảo, Xạp, Xáp, Xắp, Xấp  576. Xấp, Xát, Xạu, Xáu, Xàu, Xâu, Xấu  577. Xấu, Xe, Xẹ, Xé, Xè, Xẻ  578. Xẻ, Xê, Xệ, Xế, Xề, Xể, Xếch, Xệch, Xem, Xen, Xén, Xèn, Xẻn  579. Xên, Xện, Xển, Xênh, Xeo, Xẹo, Xéo, Xèo, Xẻo, Xẽo, Xẹp, Xép, Xếp  580. Xếp, Xẹt, Xét, Xệu, Xếu, Xều, Xi, Xị, Xí  581. Xí, Xì, Xỉ, Xía, Xỉa, Xịch, Xích  582. Xích, Xiêm, Xiểm, Xiên, Xiển, Xiềng, Xiểng, Xiết, Xiêu  583. Xin, Xỉn, Xinh, Xính, Xình, Xỉnh, Xịt, Xít, Xíu, Xìu, Xỉu, Xo, Xó  584. Xó, Xò, Xỏ, Xõ, Xô, Xố, Xồ, Xổ, Xơ  585. Xơ, Xớ, Xờ, Xoa, Xọa, Xóa, Xòa, Xoác, Xoai, Xoái. Xoài, Xoay, Xoáy  586. Xoáy, Xoan, Xoắn, Xoang, Xoáng, Xoàng, Xoắt, Xọc, Xóc, Xộc, Xốc  587. Xốc, Xoi, Xói, Xôi, Xối, Xổi, Xơi, Xới, Xởi  588. Xom, Xóm, Xỏm, Xôm, Xồm, Xổm, Xơm, Xớm, Xờm, Xòn, Xỏn, Xôn, Xộn, Xốn  589. Xổn, Xơn, Xớn, Xởn, Xong, Xóng, Xõng, Xông, Xộng, Xổng, Xống, Xóp  590. Xóp, Xộp, Xốp, Xợp, Xọt, Xót, Xốt, Xợt, Xớt, Xu, Xụ, Xú, Xù  591. Xù, Xủ, Xự, Xứ, Xừ, Xử, Xua, Xưa  592. Xuân, Xuẩn, Xuất, Xục, Xúc, Xức  593. Xuê, Xuể, Xui, Xúi, Xụi, Xùi, Xủi, Xuy, Xuyên, Xuyến  594. Xuýt, Xúm, Xủn, Xung, Xúng, Xưng, Xứng, X72ng, Xửng, Xược  595. Xước, Xuôi. Xuội, Xười, Xuông, Xuống, Xuồng  596. Xuổng, Xương, Xướng, Xưởng, Xúp, Xụt, Xút