A-B
C
D
Đ-E
G
H-Y-I
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

T  322. Ta, Tạ, Tá  323. Tá, Tà, Tả, Tã, Tác  324. Tác, Tạc, Tắc, Tặc  325. Tấc, Tách, Tai  326. Tai  327. Tai, Tại, Tái, Tài  328. Tài  329. Tải, Tay  330. Tay  331. Tay, Táy, Tày, Tây  332. Tây, Tấy, Tẩy, Tam  333. Tam, Tạm, Tám, Tàm, Tăm, Tắm  334. Tắm, Tằm, Tâm  335. Tâm, Tấm  336. Tấm, Tầm, Tẩm, Tan  337. Tan, Tạn, Tán, Tàn  338. Tàn, Tản, Tăn, Tặn, Tằn, Tẩn, Tân  339. Tân, Tận, Tấn, Tần  340. Tấn, Tần, Tẩn, Tang  341. Tang, Tạn, Táng Tàng  342. Tàng, Tảng, Tăng, Tặng, Tằng, Tắng, Tâng, Tầng  343. Tầng, Tanh, Tạnh, Tánh  344. Tánh, Tành, Tao, Tạo, Táo  345. Tao, Tảo, Tạp  346. Tạp, Táp, Tấp, Tập, Tạt  347. Tạt, Tát, Tắt, Tất  348. Tất, Tật, Tau, Táu, Tàu  349. Tàu, Tâu, Tấu, Tẩu  350. Te, Tẹ, Té, Tè, Tẻ, Tê  351. Tê, Tệ, Tế  352. Tế, Tề, Tể, Tếch, Tém, Tèm, Têm  353. Têm, Ten, Tên, Teo, Tẹo, Tép, Tét  354. Tét, Tẹt, Tết, Tha  355. Thá, Thà, Thả, Thác, Thắc, Thách  356. Thách, Thạch  357. Thạch, Thai, Thái  358. Thái, Thaì, Thại, Thải, Thay, Tháy, Thày, Thảy, Thây, Thấy  359. Thấy, Thầy  360. Tham, Thám, Thàm, Thảm, Thăm  361. Thăm, Thắm, Thẳm, Thâm, Thậm, Thấm  362. Thấm, Thầm, Thẩm, Than  363. Than, Thán, Thàn, Thẩn, Thăn, Thằn, Thân  364. Thân  365. Thân, Thận, Thấn, Thần  366. Thần  367. Thần, Thẩn, Thang, Tháng  368. Tháng, Thảng, Thăng, Thặng, Thắng, Thằng  369. Thằng, Thẩng, Thâng, Thấng, Thanh  370. Thanh, Thạnh  371. Thạnh, Thánh  372. Thánh, Thành  373. Thành, Thảnh, Thao  374. Thao, Thạo, Tháo, Thào, Thảo  375. Thảo, Thạp, Tháp, Thắp  376. Thấp, Thập, Thát, Thắt  377. Thắt, Thất  378. Thất, Thật  379. Thật, Thau, Tháu, Thâu, Thấu  380. Thấu, Thuầu, Thẩu, The, Thè, Thé, Thẻ,  381. Thê, Thệ, Thế  382. Thế  383. Thế, Thề, Thể  384. Thể, Thề, Thếch, Thèm, Thêm  385. Thêm, Thềm, Then, Thẹn, Thển, Theo  386. Theo, Thẹo, Thèo, Thẻo, Thẹp, Thép, Thếp, Thét, Thệt  387. Thết, Thêu, Thều, Thểu, Thi  388. Thi, Thị  389. Thị, Thí  390. Thí, Thì, Thỉ  391. Thỉ, Thĩ, Thia, Thía, Thịch, Thích  392. Thích, Thiếc, Thiêm, Thiềm, Thiểm, Thiên  393. Thiên  394. Thiên, Thiện  395. Thiện, Thiến, Thiền, Thiêng, Thiềng, Thiệp, Thiếp  396. Thiếp, Thiết, Thiệt  397. Thiệt, Thiêu, Thiệu, Thiếu  398. Thiếu, Thiều, Thiểu, Thím, Thìn, Thinh  399. Thinh, Thịnh, Thính, Thình, Thỉnh, Thíp, Thịt  400. Thịt, Thiu, Thỉu, Tho, Thọ  401. Thọ, Thó, Thò, Thỏ  402. Thô, Thộ, Thố, Thổ,  403. Thổ, Thơ  404. Thơ, Thợ, Thớ, Thờ  405. Thờ, Thở, Thoa, Thòa, Thỏa  406. Thóa, Thoại, Thoạn, Thoán, Thoàn, Thoáng, Thoát, Thoắt  407. Thoắt, Thoặt, Thóc, Thọc, Thốc, Thoen, Thoét, Thoi, Thói  408. Thói, Thòi, Thỏi, Thôi  409. Thôi, Thối, Thồi, Thổi, Thơi, Thới, Thởi, Thời, Thom  410. Thòm, Thóm, Thỏm, Thơm, Thớm, Thon, Thỏn, Thôn, Thốn, Thồn,  411. Thong, Thòng, Thõng, Thỏng, Thông  412. Thông, Thống, Thọp, Thóp, Thộp  413. Thọt, Thót, Thốt, Thợt, Thớt, Thu  414. Thu, Thụ, Thú, Thù  415. Thù, Thủ  416. Thủ, Thư, Thự, Thứ  417. Thứ, Thử, Thua  418. Thua, Thùa, Thưa, Thứa, Thừa  419. Thừa, Thửa, Thuận  420. Thuận, Thuấn, Thuần, Thuẫn  421. Thuẫn, Thuật, Thúc, Thục  422. Thục, Thức, Thực  423. Thực, Thuê, Thuế, Thui  424. Thui, Thúi, Thụi, Thùi, Thúy, Thùy, Thụy, Thủy, Thuyên  425. Thuyên, Thuyền, Thuyết, Thum, Thủm, Thun, Thùn, Thung, Thụng, Thúng  426. Thùng, Thũng, Thủng, Thưng, Thửng, Thuở, Thuộc, Thuốc  427. Thuốc  428. Thuốc, Thược, Thước  429. Thước, Thuội, Thuồn, Thuổn, Thuông, Thương  430. Thương, Thượng, Thướng, Thường  431. Thường, Thưởng, Thượt, Thụt, Thút  432. Thút, Ti, Tị, Tí, Tì  433. Tì, Tĩ, Tía, Tỉa, Tích  434. Tích, Tịch  435. Tịch, Tiệc, Tiếc, Tiêm, Tiệm, Tiếm, Tiềm, Tiên  436. Tiên, Tiện  437. Tiện, Tiến, Tiền  438. Tiền, Tiển, Tiếng  439. Tiếng, Tiệt, Tiết  440. Tiết, Tiêu  441. Tiêu, Tiếu, Tiều, Tiểu  442. Tiểu, Tim, Tím, Tịm, Tìm, Tin  443. Tim, Tín, Tìn, Tinh  444. Tinh, Tịnh, Tính  445. Tính, Tính, Tình  446. Tình, Tỉnh, Tĩnh, Tịt  447. Tịt, Tít, Tiu, Tìu, To, Tọ, Tó, Tò, Tỏ  448. Tỏ, Tô, Tộ, Tố, Tổ  449. Tổ, Tơ, Tợ  450. Tớ, Tờ, Tở, Toa, Tọa, Tóa, Tòa  451. Tòa, Tỏa, Toạc, Toác, Toại, Toái, Toan, Toán  452. Toán, Toát, Tọc, Tóc, Tộc, Tốc  453. Tốc, Toi, Tói, Tòi, Tỏi, Tôi, Tội  454. Tội, Tối, Tồi, Tơi  455. Tơi, Tời, Tới, Tom, Tóm, Tôm  456. Tôm, ton, Tòn, Tỏn, Tôn, Tốn, Tồn, Tổn  457. Tổn, Tơn, Tợn, Tớn, Tờn, Tởn, Tong, Tòng, Tông, Tống  458. Tống, Tổng, Tóp, Tốp, Tót, Tọt, Tột  459. Tột, Tốt, Tra  460. Tra, Trá, Trà, Trả  461. Trả, Trác, Trác, Trạc, Trắc,  462. Trắc, Trặc, Trách, Trạch, Trai  463. Trai, Trại, Trái  464. Trái, Trải, Trạy, Tráy  465. Trảy, Trây, Trầy, Trẩy, Trạm, Trám, Tràm  466. Tràm, Trảm, Trăm, Trắm, Trằm, Trâm, Trậm, Trầm  467. Trầm, Trấm, Trẩm, Trẫm, Tran, Trán, Tràn, Trản, Trăn, Trắn  468. Trằn, Trần, Trân, Trận, Trấn  469. Trấn, Trần, Trẫn, Trang  470. Trang, Trạng, Tráng, Tràng  471. Tràng, Trăng, Trắng  472. Trắng, Trằng, Trảng, Trâng, Trẫng, Tranh  473. Tranh, Trạnh, Tránh, Trành, Trao, Trạo, Tráo  474. Trào, Trảo, Trắp, Trấp, Trập, Trát, Trạt, Trất, Trật  475. Trật, Trau, Tràu, Trảu, Trâu, Trấu, Trầu  476. Trầu, Tre, Trẹ, Tré, Trẻ  477. Trẽ, Trê, Trệ, Trề, Trễ, Trệch, Trèm  478. Trẹm, Trẻn, Trên, Trênh, Treo  479. Trẹo, Tréo, Trèo, Trẽo, Trẹt, Trét, Trết  480. Trết, Trệt, Trêu, Trệu, Trếu, Trều, Tri  481. Tri, Trị, Trí  482. Trí, Trì, Trĩ, Tría, Trỉa, Trìa, Trịch  483. Trích, Triêm, Triến, Triền, Triển, Triêng, Triệng, Triềng, Tri, Triệt, Triêu, Triệu  484. Triệu, Triều, Trinh, Trịnh, Trình, Trịt, Trít  485. Trịu, Tríu, Tro, Trọ, Trò, Trỏ, Trộ, Trổ  486. Trỗ, Trồ, Trơ, Trớ, Trợ, Trờ, Trở  487. Trở, Troán, Tróc, Trọc, Trốc  488. Trọi, Trói, Trỏi, Trôi, Trội, Trối, Trồi  489. Trồi, Trổi, Trơi, Trới, Trời  490. Trời, Trom, Tròm, Trồm, Trôm, Trộm, Trợn, Trờm, Tron, Trọn  491. Trọn, Tròn, Trỏn, Trôn, Trộn, Trốn, Trơn, Trợn  492. Trợn, Trớn, Trong, Trọng  493. Trọng, Tróng, Tròng, Trỏng, Trông, Trộng, Trống  494. Trống, Trồng  495. Trồng, Trổng, Trớp, Trớt, Trợt, Trợu, Tru, Trụ  496. Trụ, Trú, Trù, TRủ, Trư, Trự, Trừ  497. Trử, Trưa, Trựa, Truất, Truật, Trúc, Trục, Trực  498. Trực, Trui, Trụi, Trùi, Truy, Trụy, Truyện, Truyền  499. Truyền, Trụm, Trúm, Trùm, Trũm, Trun, Trùn, Trung  500. Trung, Trụng, Trúng, Trùng  501. Trùng, Trũng, Trưng, Trứng, Trừng, Trước  502. Trước, Trược, Trườn, Truông, Truồng, Trương  503. Trương, Trượng, Trướng, Trường  504. Trường, Trưởng, Truột, Trụt, Trút  505. Trút, Trứu, Trừu, Trửu, Tu, Tụ  506. Tụ, Tú, Tù, Tủ  507. Tủ, Tư  508. Tư, Tự  509. Tự, Tứ, Từ  510. Từ, Tử  511. Tử  512. Tử, Tua, Túa, Tùa, Tủa, Tưa, Tựa, Tửa, Tuân, Tuấn, Tuận, Tuần  513. Tuần, Tuất, Túc  514. Túc, Tục, Tức  515. Tức, Tuệ, Tuế, Tui, Tụi, Túi, Tủi, Tuiến  516. Tuiến, Tuy, Tụy, Tủy, Tuyên, Tuyến, Tuyền, Tuyển  517. Tuyển, Tuyết, Tuyệt, Tum, Túm, Tùm, Tun, Tung  518. Tung, Tụng, Túng, Tùng  519. Tùng, Tưng, Từng, Tửng, Tược, Tước, Tuổi  520. Tuổi, Tươi, Tưới, Tưởi, Tuồm, Tưỡm, Tuôn, Tươn  521. Tươn, Tuồng, Tương, Tượng  522. Tượng, Tướng. Tưòng  523. Tường, Tưởng, Tuột, Tuốt, Tượt, Tướt, Tựu  524. Tựu, Tửu