A-B
C
D
Đ-E
G
H-Y-I
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

R  238. Ra  239. Ra, Rạ, Rá  240. Rá, Rà, Rả, Rã, Rạc, Rác  241. Rác, Rặc, Rậc, Rách, Rạch, Rái  242. Rái, Rài, Rải, Rãi, Rạy, Ráy, Rày, Rảy, Rãy, Rây  243. Rầy, Rẫy, Rẩy, Ram, Rám, Rạm, Ràm, Răm, Rặm, Rắm, Rẳm, Rằm, Râm  244. Rầm, Rậm, Rấm, Rầm, Ran, Rạn, Rán  245. Rán, Ràn, Răn, Rặn, Rấn,  246. Rấn, Rằn, Rẩn, Rân, Rận, Rần, Rấn, Rang, Rạng  247. Ráng, Ràng, Rảng, Răng  248. Răng, Rằng, Rẩng, Rậng, Ranh, Rạnh, Rành, Rảnh  249. Rảnh, Rãnh, Rao, Ráo, Rào  250. Rào, Rạo, Rảo, Rạp, Ráp, Rắp, Rấp, Rập  251. Rạt, Rát, Rất, Rau, Rảu, Ràu, Ráu, Râu  252. Râu, Rầu, Re, Ré, Rẻ  253. Rẽ, Rè, Rê, Rế, Rề, Rể  254. Rễ, Rếch, Rếm, Ren, Rén, Rèn, Rên, Rền, Rềnh, Rệnh, Rểnh  255. Rễnh, Reo, Réo, Rèo, Rẻo, Rệp, Rẹt, Rét, Rệt, Rêu, Rệu  256. Rệu, Rều, Rểu, Ri, Rị, Rí, Rỉ, Rì, Rĩ, Ria, Rịa, Rìa, Rỉa  257. Rích, Rịch, Riệc, Riện, Riến, Riêng, Riềng, Riết, Riêu  258. Rim, Rím, Rinh, Rình, Rịnh, Rỉnh, Rít, Rịt, Riu, Ríu  259. Rìu, Ro, Rò. Rọ, Ró, Rỏ, Rõ, Rô, Rộm Rổ, Rỗ  260. Rỗ, Rố, Rơ, Rợ, Rớ, Rờ, Rỡ, Rọc, Róc, Rộc  261. Rốc, Roi, Rọi, Rỏi, Ròi, Rói, Rội, Rối  262. Rối, Rồi, Rổi, Rơi, Rợi, Rời, Rởi  263. Rom, Rọm, Ròm, Róm, Rõm, Rôm, Rơm, Rờm, Rón, Ròn, Rộn, Rốn, Rổn, Rởn  264. Rởn, Rong, Róng, Ròng, Rỏng, Rộng  265. Rộng, Rống, Rồng, Rổng, Rốp  266. Rốp, Rợp, Rọt, Rót, Rột, Rốt, Rớt, Rợt, Rợu, Ru  267. Rú, Rủ, Rù, Rũ, Rứ, Rua, Rùa, Rủa, Rựa  268. Rứa, Rửa, Rữa, Rục, Rúc, Rực, Rui  269. Rui, Rụi, Rủi, Rum, Rùm, Rụm, Run, Rún, Rùn  270. Rủn, Rung, Rụng, Rúng, Rùng, Rủng, Rưng, Rựng, Rừng  271. Rừng, Ruốc, Rước, Ruồi, Ruổi, Rươi, Rưới, Rưỡi  272. Rưỡi, Rướm, Ruông, Ruộng, Ruồng, Rượn, Rướn, Rương  273. Rương, Rượng, Rường, Ruột, Rượt  274. Rượu, Rút  275. Rút, Rụt, Rứt, Rựt

S  275. Sa  276. Sa, Sạ, Sá, Sà, Sả, Sã  277. Sã, Sạc, Sác, Sắc  278. Sắc, Sặc, Sách  279. Sách, Sạch, Sai  280. Sai, Sái, Sài, Sải  281. Sãi, Say, Sày, Sảy, Sãy, Sây, Sậy, Sấy, Sầy  282. Sẩy, Sam, Sàm, Sám, Săm, Sặm, Sắm, Sẳm, Sâm  283. Sâm, Sấm, Sầm, Sẩm, San, Sạn, Sán, Sàn  284. Sàn, Sản, Săn, Sắn, Sằn, Sẳn, Sân  285. Sân, Sấn, Sận, Sang, Sáng  286. Sáng, Sàng, Sảng, Săng  287. Sâng, Sầng, Sanh, Sánh, Sành, Sảnh  288. Sảnh, Sao  289. Sao, Sạo, Sáo, Sào, Sảo  290. Sáp, Sạp, Sắp, Sấp  291. Sấp, Sập, Sạt, Sát, Sắt  292. Sắt, Sặt, Sau, Sáu, Sâu  293. Sâu, Sấu, Sầu, Sẩu, Se  294. Sè, Sẻ, Sẽ, Sệ, Sề, Sể, Sém, Sen  295. Sẻn, Sên, Sến, Sền, Sênh, Séo, Sẹo. Sệp, Sét, Sẹt, Sết, Sệt, Sếu, Sểu  296. Si, Sị, Sí, Sì, Sĩ, Sịa, Sỉa, Siếc  297. Siểm, Siển, Siêng, Siết, Siêu, Sim, Sinh  298. Sinh, Sính, Sình, Sỉnh, Sít  299. So, Sọ, Sò, Sỏ, Sô, Sồ, Sộ, Số  300. Số, Sổ  301. Sổ, Sơ, Sợ  302. Sớ, Sờ, Sở  303. Sở, Soan, Soạn, Soán, Soát, Sóc  304. Sọc, Sốc, Sộc, Soi, Sói, Sòi, Sỏi, Sõi, Sôi  305. Sôi, Sồi, Sợi, Sóm, Sọm, Sòm, Sớm, Son  306. Son, Són, Sồn, Sổn, Sơn  307. Sơn, Sớn, Sờn, Sởn, Song, Sống, Sòng  308. Sòng, Sõng, Sòng, Sống  309. Sống, Sộp, Sọt, Sót, Sột, Sốt, Sớt, Su  310. Su, Sụ, Sù, Sú, Sủ, Sư, Sự  311. Sự, Sừ, Sứ  312. Sứ, Sử  313. Sua, Sủa, Sưa, Sứa, Sửa, Sữa  314. Sữa, Suất, Sục, Súc, Sực  315. Sực, Sức, Sui, Sùi, Suy  316. Suy, Súy, Suyển, Sum, Súm, Sụm, Sụn, Sún, Sung  317. Sung, Súng, Sùng  318. Sùng, Sủng, Sưng, Sựng, Sửng, Sững  319. Sững, Sứng, Suôi, Suối, Sươi, Sưởi, Suôn, Suổn, Sươn, Sườn, Sương  320. Sương, Sượng, Sướng, Suốt, Sướt, Sụp, Súp, Sụt  321. Sụt, Sút, Sứt, Sựt, Sưu, Sửu