A-B
C
D
Đ-E
G
H-Y-I
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

N  62. Na, Ná, Nà, Nả, Nạ, Nạc, Nắc, Nặc, Nấc  63. Nấc, Nách, Nai, Nại, Nái, Nài  64. Nải, Nay, Nạy, Náy, Này, Nảy, Nãy, Nây, Nấy, Nầy  65. Nầy, Nậy, Nẩy, Nam  66. Nam, Nạm, Nám, Nàm, Năm, Nắm, Nằm  67. Nằm, Nấm,  68. Nấm, Nạn, Nán, Nàn, Năn, Nặn, Nắn, Nân, Nận  69. Nận, Nấn, Nần, Nang, Nạng, Náng, Nàng, Năng, Nặng  70. Nặng, Náng, Nàng, Nâng, Nậng, Nấng, Nanh  71. Nanh, Nạnh, Nành, Nao, Náo, Nạo, Nào, Não  72. Não, Náp, Nạp, Nắp, Nập, Nát  73. Nát, Nạt, Nau, Náu, Nâu, Nậu, Nấu, Nẫu, Ne, Né, Nẻ  74. Nẻ, Nè, Nê, Nệ, Nề, Nể, Nễ, Nem, Ném, Nêm  75. Nêm, Nệm, Nếm, Nén, Nên, Nện  76. Nền, Nếnh, Neo, Nẹo, Néo, Nèo, Nẻo, Nép, Nẹp  77. Nếp, Nét, Nẹt, Nết, Nêu  78. Nêu, Nếu, Nga, Ngà, Ngả, Ngã  79. Ngã, Ngạc, Ngắc, Ngạch, Ngách, Ngai, Ngại  80. Ngại, Ngái, Ngài, Ngải, Ngãi, Ngay  81. Ngay, Ngáy, Ngày  82. Ngày, Ngãy, Ngây, Ngầy, Ngấy, Ngàm, Ngăm, Ngặm, Ngám, Ngàm  83. Ngàm, Ngậm, Ngấm, Ngầm, Ngăm, Ngán, Ngàn  84. Ngàn, Ngạn, Ngăn, Ngắn, Ngân, Ngấn, Ngần  85. Ngẩn, Ngang, Ngáng, Ngàng, Ngảng, Ngạnh  86. Ngạnh, Ngánh, Ngành, Ngảnh, Ngao, Ngạo, Ngáo, Ngáp  87. Ngáp, Ngạp, Ngát, Ngạt, Ngặt, Ngất, Ngật, Ngâu, Nghe  88. Nghe, Nghẹ, Nghé, Nghè, Nghê, Nghệ  89. Nghệ, Nghề, Nghể, Nghếch, Nghệch, Nghẹn  90. Nghẹn, Nghén, Nghếng, Nghênh, Nghểnh, Ngheo, Nghéo, Nghèo, Nghẻo, Nghẹt  91. Nghét, Nghêu, Nghẽu, Nghệu, Nghếu, Nghi  92. Nghi, Nghí, Nghì, Nghỉ, Nghĩ, Nghĩa  93. Nghịch, Nghiêm, Nghiệm, Nghiềm, Nghiên  94. Nghiến, Nghiền, Nghiêng, Nghiểng, Nghiếp, Nghiệp, Nghiệt, Nghiêu  95. Nghiêu, Nghìn, Nghinh, Nghỉnh, Nghít, Ngo, Ngọ, Ngó, Ngò, Ngỏ  96. Ngỏ, Ngõ, Ngô, Ngộ, Ngỗ, Ngơ  97. Ngơ, Ngờ, Ngỡ, Ngợ, Ngoa, Ngỏo, Ngõa, Ngoai, Ngoại  98. Ngoại, Ngoái, Ngoài, Ngoải, Ngoay, Ngoáy, Ngoảy, Ngoàm, Ngoảm  99. Ngoan, Ngoạn, Ngoao, Ngoại, Ngoát, Ngóc, Ngọc  100. Ngọc, Ngốc, Ngoe, Ngoẻn, Ngoeo, Ngoẻo, Ngoẹo, Ngoéo, Ngoi, Ngói  101. Ngói, Ngòi, Ngỏi, Ngôi, Ngồi  102. Ngồi, Ngội, Ngơi, Ngợi, Ngời, Ngỡi, Ngỏm, Ngon  103. Ngon, Ngọn, Ngón, Ngỏn, Ngôn  104. Ngốn, Ngổn, Ngơn, Ngớn, Ngỡn, Ngong, Ngọng, Ngóng, Ngõng, Ngồng, Ngỗng, Ngợp, Ngót  105. Ngọt, Nột, Ngốt, Ngớt, Ngớu, Ngu  106. Ngu, Ngụ, Ngủ, Ngũ  107. Ngũ, Ngư, Ngự, Ngừ, Ngữ  108. Ngữ, Ngựa  109. Ngựa, Ngứa, Ngừa, Ngửa, Ngúc, Ngục  110. Ngục, Ngực, Ngui, Ngùi, Nguịch, Nguích, Nguít, Nguy, Ngụy, Ngùy, Ngửi, Nguyên  111. Nguyên, Nguyện, Nguyền, Nguyễn, Nguyệt  112. Nguyệt, Nguyu, Ngủm, Ngún, Ngùn, Ngụn, Ngung, Ngùng, Ngủng, Ngưng, Ngừng, Ngững, Ngước, Ngược  113. Ngược, Nguôi, Nguội, Ngươi, Người  114. Người, Nguồn, Ngươn, Ngưởng, Ngút, Ngưu  115. Ngưu, Nha, Nhá, Nhả, Nhã, Nhà  116. Nhà  117. Nhà, Nhác, Nhạc, Nhắc, Nhách, Nhai, Nhái  118. Nhái, Nhại, Nhay, Nhạy, Nháy, Nhảy  119. Nhảy, Nhây, Nhấy, Nhầy, Nhẩy, Nham, Nhám, Nhàm, Nhăm, Nhặm, Nhắm  120. Nhắm, Nhằm, Nhẵm, Nhâm, Nhậm, Nhấm  121. Nhẩm, Nhan, Nhạn, Nhàn, Nhãn  122. Nhãn, Nhăn, Nhắn, Nhàn, Nhận,  123. Nhận, Nhấn, Nhẫn, Nhang, Nháng, Nhảng, Nhăng, Nhằng, Nhãng, Nhánh  124. Nhánh, Nhành, Nhảnh, Nhao, Nhạo, Nhào, Nhão, Nháo, Nháp, Nhạp, Nhắp, Nhấp, Nhập  125. Nhập, Nhát, Nhắt, Nhặt, Nhất  126. Nhất, Nhật, Nhau, Nháu, Nhàu  127. Nhậu, Nhầu, Nhẹ, Nhè, Nhẻ, Nhẽ, Nhê, Nhệ  128. Nhệ, Nhem, Nhẹm, Nhèm, Nhém, Nhen, Nhèn, Nhện, Nheo, Nhèo, Nhẹo, Nhẻo, Nhẹp  129. Nhép, Nhét, Nhẹt, Nhểu, Nhếu, Nhi, Nhị, Nhì, Nhí, Nhỉ, Nhĩ, Nhích  130. Nhích, Nhiếc, Nhiệm, Nhiễm, Nhiên, Nhiền, Nhiệt, Nhiêu, Nhiều  131. Nhiều, Nhiễu, Nhĩm, Nhím, Nhịn, Nhín, Nhìn  132. Nhìn, Nhíp, Nhịp, Nhít, Nhíu, Nho  133. Nho, Nhỏ, Nhổ  134. Nhỗ, Nhơ, Nhợ, Nhớ, Nhờ, Nhở, Nhoái, Nhóc  135. Nhóc, Nhọc, Nhoi, Nhói, Nhồi, Nhối, Nhơi, Nhởi, Nhom, Nhóm, Nhởm  136. Nhớm, Nhờm, Nhọn, Nhón, Nhòn, Nhôn, Nhộn, Nhơn  137. Nhơn  138. Nơn, Nhợn, Nhờn, Nhớn, Nhỡn, Nhòng, Nhóng, Nhỏng, Nhông, Nhộng, Nhồng, Nhóp  139. Nhớp, Nhót, Nhọt, Nhốt, Nhột, Nhớt, Nhợt, Nhu  140. Nhũ, Nhủ, Nhụ, Nhú, Như, Nhứ, Nhừ, Nhữ, Nhử, Nhụa, Nhúa, Nhựa  141. Nhuân, Nhuận, Nhuần, Nhúc, Nhục, Nhuệ, Nhức, Nhui  142. Nhùi, Nhủi, Nhụy, Nhuyễn, Nhum, Nhúm, Nhũm, Nhún, Nhung  143. Nhung, Nhúng, Nhùng, Nhũng, Nhưng, Nhửng, Những, Nhuốc  144. Nhuốc, Nhược, Nhưới, Nhượi, Nhuộm, Nhuốm, Nhương, Nhượng  145. Nhường, Nhướng, Nhưởng, Nhuốt, Nhút, Nhứt, Nhựt  146. Nhựt, Ni, Nì, Ní, Nỉ, Nĩ, Nia, Nỉa, Ních, Nịch, Niêm, Niệm  147. Niệm, Niềm, Niên, Niền, Niểng  148. Niếp, Niệt, Niết, Niêu, Niểu, Niếu, Nín, Ninh, Nịnh  149. Nính, Níp, Nít, Nịt, Niu, Nịu, Níu, No  150. No, Nọ, Nó, No, Nỏ, Nõ, Nô, Nộ  151. Nộ, Nố, Nồ, Nổ, Nỗ, Nơ, Nớ, Nợ  152. Nợ, Nở, Nỡ  153. Nỡ, Noa, Nọc, Nóc, Noi, Nọi  154. Nói  155. Nói, Nòi, Nôi, Nội  156. Nội, Nối, Nồi  157. Nồi, Nổi, Nỗi, Nơi  158. Nơi, Nới, Nom, Nôm, Nộm, Nồm, Nơm, Non  159. Non, Nón, Nỏn, Nôn  160. Nôn, Nợn, Nong, Nọng, Nóng, Nòng, Nông  161. Nông, Nống, Nồng, Nỏng, Nóp, Nốp, Nộp, Nớp, Nột, Nốt, Nớt, Nớu, Nu, Nụ  162. Nụ, Nú, Nư, Nữ, Nua, Nủa, Nưa, Nứa, Nửa  163. Nửa, Nữa, Núc, Nục, Nức, Nực, Núi  164. Núi, Nụi, Nùi, Núm, Nung, Núng, Nùng, Nũng, Nưng  165. Nứng, Nừng, Nựng, Nuộc, Nước,  166. Nước, Nược, Nuôi, Nuối, Nuốm  167. Nuốm, Nươm, Nườm, Nuông, Nương, Nướng, Nượp, Nuốt, Núp  168. Nút, Nứt, Nựu