A-B
C
D
Đ-E
G
H-Y-I
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

M  1. Ma  2. Ma, Mạ, Má, Mà  3. Mả, Mã  4. Mác, Mạc, Mắc  5. Mắc, Mặc, Mấc, Mách, Mạch  6. Mạch, Mai  7. Mai, Mại, Mái, Mài, Mãi  8. Mãi, Mại, May, Mạy, Máy  9. Máy, Mày, Mảy, Mây  10. Mây, Mấy, Mầy  11. Mầy , Mẩy, Mám, Mam, Mảm, Mâm, Mậm  12. Mậm, Mẩm, Mấm, Mầm, Man, Mạn, Mán, Màn, Mãn  13. Mãn, Man, Mặn, Mằn, Mản, Mán  14. Mân, Mận, Mấn, Mần, Mãn, Mẫn, Mang  15. Mang, Mạng  16. Mạng, Máng, Màng, Mảng, Măng  17. Măng, Màng, Mắng, Mâng, Mầng, Mãng, Manh  18. Manh, Mạnh, Mánh, Mành, Mảnh  19. Mảnh, Mao, Mạo, Mão  20. Mão, Mào, Mạp, Mặp, Mập, Mấp, Mát, Mạt  21. Mạt, Mắt  22. Mắt, Mặt  23. Mặt  24. Mất, Mật, Mau, Máu  25. Máu, Màu  26. Mâu, Mậu, Mấu, Mầu, Mẫu, Me  27. Me, Mẹ, Mé, Mè, Mẻ  28. Mẻ, Mẽ, Mê, Mế, Mề, Mễ, Méc, Mếch, Mem  29. Mem, Mèm, Mém, Mềm, Men, Mén, Mèn, Mẻn, Mên, Mến, Mền, Mển, Mênh, Meo  30. Meo, Mẹo, Méo, Mèo, Mẻo, Mép  31. Mép, Mẹp, Mét, Mệt, Mếu, Mểu, Mi, Mị  32. Mí, Mì, Mĩ, Mía, Mỉa  33. Mích, Miên, Miền, Miến, Miễn, Miêng, Miệng  34. Miệng, Miếng  35. Miếng, Miểng, Miết, Miệt, Miêu, Miều, Miễu  36. Miếu, Mím, Mỉm, Min, Mịn, Mỉn, Minh  37. Minh, Mỉnh, Mình, Mít, Mịt  38. Mo, Mó, Mò, Mỏ  39. Mỏ, Mõ, Mọ, Mô, Mộ  40. Mộ, Mố, Mồ, Mỏ, Mỗ, Mơ  41. Mơ, Mợ, Mớ, Mờ, Mở  42. Mở, Mỡ, Móc, Mọc, Mốc  43. Mốc, Mộc, Moi, Mọi  44. Mọi, Mòi, Mỏi, Môi  45. Môi, Mội, Mối, Mồi  46. Mồi, Mỗi, Mới, Mời, Mợi, Móm, Mòm  47. Mỏm, Mồm, Mớm, Mờm, Mon, Mọn, Món, Mòn, Mỏn, Môn  48. Môn, Mơn, Mởn, Mớn, Mong, Mọng, Móng  49. Móng, Mòng, Mỏng, Mông, Mộng,  50. Mống, Mồng, Mỏng, Mơng, Mợp Móp, Mốp, Mớp Mót  51. Mót, Mọt, Mốt, Một  52. Một, Mớt, Mởu, Mu, Mụ, Mú, Mù, Mủ, Mũ  53. Mũ, Mua, Múa, Mùa  54. Mùa, Mưa, Mựa, Mứa, Mửa, Múc  55. Mú, Mục, Mực  56. Mực, Mức, Mủi, Múi, Mùi, Mũi  57. Mũi, Mun, Mụn, Mún, Mùn, Mung, Mùng, Mủng, Mưng, Mừng, Mửng  58. Mửng, Muội, Muối, Muồi, Muỗi, Mươi, Mưới, Mười  59. Muôn, Muộn, Muốn, Mướn, Mượn, Muông, Muống, Muồng  60. Muồng, Muổng, Mược, Mương, Mượng, Mường, Mưởng, Mướp, Mướt, Mưỡu, Múp, Mút, Mụt  61. Mụt, Mứt, Mưu