A-B
C
D
Đ-E
G
H-Y-I
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

L  523. La  524. La, Lạ, Lá  525. Lá, Là, Lả, Lã  526. Lã, Lác, Lạc  527. Lạc, Lắc, Lặc, Lấc, Lách, Lạch  528. Lạch, Lai, Lại  529. Lại, Lái  530. Lái, Lài, Lãi, Lay, Láy, Lạy, Lảy  531. Lảy, Lây, Lấy  532. Lấy, Lầy, Lẩy, Lẫy, Lam, Lạm, Làm  533. Làm  534. Làm  535. Làm, Lãm  536. Lăm, Lắm, Lằm, Lẵm, Làm, Lâm  537. Lậm, Lấm, Lầm, Lẩm, Lẫm, Lan, Làn  538. Lạn, Lăn, Lặn, Làn, Lãn, Lân  539. Lân, Lận, Lấn, Lần, Lẩn  540. Lẩn, Lãn, Lang, Lạng  541. Láng, Làng, Lảng  542. Lảng, Lăng, Lặng  543. Lặng, Lắng, Làng, Lẳng, Lâng, Lấng, Lầng, Lẩng, Lanh  544. Lanh, Lạnh, Lánh, Lành  545. Lành, Lảnh, Lãnh, Lậnh, Lao  546. Lao, Láo, Lào  547. Lào, Lảo, Lão  548. Lão, Lạo, Lạp, Láp, Lắp, Lặp, Lấp  549. Lấp  550. Lấp, Lát, Lạt  551. Lất, Lật, Lau, Lạu, Láu, Làu, Lảu  552. Lâu, Lậu, Lấu, Lầu, Le  553. Le, Lẹ, Lé, Lè, Lẻ, Lẽ  554. Lẽ, Lê, Lệ  555. Lệ, Lế, Lề, Lể, Lễ  556. Lễ, Léc, Lẹc  557. Lếch, Lệch, Lem, Lẹm, Lém, Lèm, Lẻm, Len, Lén, Lèn  558. Lẹn, Lẻn, Lên, Lện, Lền, Lênh, Lệnh  559. Lệnh, Lểnh, Leo, Lẹo, Léo, Lèo  560. Lèo, Lẻo, Lép, Lẹp, Lét, Lẹt, Lết, Lệt  561. Lệt, Lêu, Lều, Lếu, Lểu, Li  562. Li, Ly, Lý  563. Lý, Lỳ, Lia, Lịa, Lìa, Lía  564. Lía, Lỉa, Lịch, Liếc, Liệc, Liêm, Liệm, Liếm  565. Liếm, Liềm, Liểm, Liên, Liện, Liến, Liền  566. Liền, Liễn, Liêng, Liệng, Liếng, Liểng, Liếp  567. Liếp, Liệp, Liệt, Liêu, Liệu  568. Liệu, Liễu, Liều, Lim, Lím, Linh  569. Linh, Lịnh, Lính, Lĩnh, Lịp  570. Lít, Lịt, Liu, Lịu, Líu, Lo  571. Lọ, Ló, Lỏ, Lò, Lô, Lộ  572. Lộ, Lố, Lồ, Lổ, Lỡ  573. Lỡ, Lỗ, Lơ, Lợ, Lớ, Lờ  574. Lờ, Lở, Lỡ, Loa, Lòa  575. Lòa, Lõa, Lỏa, Loại, Loài, Loan, Loạn, Loán  576. Loán, Loàn, Loát, Lóc, Lọc, Lộc  577. Lộc, Lốc, Loi, Lọi, Lòi, Lói  578. Lói, Lõi, Lôi, Lội, Lới, Lồi  579. Lồi, Lỗi, Lơi, Lợi  580. Lợi, Lới, Lời  581. Lời, Lom, Lòm, Lóm, Lõm, Lôm, Lốm, Lồm, Lỗm, Lơm, Lờm, Lởm, Lon  582. Lọn, Lòn, Lón, Lỏn, Lộn  583. Lộn, Lốn, Lồn, Lổn, Lơn, Lợn, Lớn  584. Lớn, Lờn, Long  585. Long, Lọng, Lóng, Lòng  586. Lòng  587. Lòng, Lỏng, Lông  588. Lông, Lộng, Lồng, Lổng  589. Lổng, Lóp, Lọp, Lốp, Lộp, Lợp, Lớp, Lót  590. Lót, Lọt, Lốt, Lột, Lợt, Lớt, Lu  591. Lu, Lú, Lù, Lũ, Lư  592. Lư, Lừ, Lữ, Lự, Lua, Lụa, Lúa  593. Lúa, Lùa, Lưa, Lựa, Lừa  594. Lừa, Lứa, Lửa  595. Lửa, Luân  596. Luận, Luật, Lúc, Lục  597. Lục, Lực  598. Lực, Lui, Lụi, Lúi, Lùi, Lủi  599. Lủi, Lụy, Luyện, Luyến, Lum, Lùm, Lúm, Lụm, Lủm  600. Lủm, Lụn, Lún, Lùn, Lũn, Lung, Lúng, Lùng  601. Lùng, Lủng, Lũng, Lưng, Lựng, Lứng, Lừng  602. Lửng, Lững, Luốc, Luộc, Lược, Luõi, Lưới  603. Lưới, Lưỡi, Luôm, Lượm  604. Lườm, Luôn, Luồn, Lươn, Lượn, Lườn, Luông, Luống  605. Luồng, Lương  606. Lương, Lượng, Lường, Lưỡng, Luốt  607. Luột, Lướt, Lượt, Lúp, Lụp, Lút, Lụt, Lứt, Lưu  608. Lưu, Lựu, Luựt