A-B
C
D
Đ-E
G
H-Y-I
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

K  468. Ké, Ke, Kẹ, Ke, Kè, Kẻ, Kẽ  469. Kẽ, Kê, Kệ, Kế  470. Kế, Kề, Kể, Kéc  471. Kéc, Kệch, Kem, Kèm, Kém, Kẽm, Kềm, Ken  472. Ken, Kén, Kèn, Kẹn, Kê, Kênh, Keo, Kẹo  473. Kẹo, Kéo, Kèo, Kẻo  474. Kẻo, Kép, Kẹp, Kết, Kêu  475. Kha, Khả, Kah1, Khác  476. Khạc, Khắc, Khấc, Khách  477. Khách, Khai, Khái  478. Khái, Khại, Khải, Khay, Khảy, Kham, Khám, Khảm, Khẩm  479. Khẩm, Khâm, Khan, Khán, Khản, Khăn  480. Khăn, Khán, Khẩn, Khấn, Khẩn, Khang, Khăng, Khảng, Khẩng, Khanh  481. Khanh, Khấnh, Khánh, Khảnh, Khao, Kháo, Khào, Khảo, Khạo  482. Kháp, Khạp, Khắp, Khấp, Khát, Khất, Khật, Khâu, Khấu, Khấu  483. Khậu, Khảu, Khe, Khè, Khé, Khẹ  484. Khẽ, Khê, Khế, Khể, Khem, Khém, Khen  485. Khen, Khén, Khên, Khệng, Kheo, Khéo, Khèo, Khép, Khét  486. Khét, Khẹt, Khêu, Khều, Khểu, Khi, Khí  487. Khí  488. Khí, Khỉ, Khì, Khịa  489. Khía, Khỉa, Khích, Khiêm, Khiếm, Khiểm, Khiên  490. Khiên, Khiển, Khiêng, Khiếp, Khiết, Khiệt, Khiêu, Khín, Khinh, Khịt, Khít  491. Khít, Khíu, Khìu, Khịu, Khỉu, Kho, Khò, Khó  492. Khó, Khô, Khố, Khổ  493. Khổ, Khờ, Khoa, Khóa  494. Khóa, Khỏa, Khoai, Khoái, Khoan  495. Khoan, Khoán, Khoản, Khoăn, Khoang, Khoáng  496. Khoáng, Khoảng, Khoanh, Khoảnh, Khoát, Khóc  497. Khóc, Khoe, Khóe, Khỏe, Khoen, Khoét, Khói  498. Khói, Khỏi, Khôi, Khối  499. Khơi, Khới, Khởi, Khom, Khòm, Khóm, Kớm, Khòn, Khọn, Khôn  500. Khôn, Khốn, Khổn, Khớn, Khờn, Khong, Khỏng, Không  501. Không  502. Không, Khống, Khổng, Khớp, Khu, Khù  503. Khủ, Khú, Khư, Khự, Khử, Khứ, Khua, Khứa, Khuây, Khuấy  504. Khuây, Khuân, Khuẩn, Khuâng, Khuất, Khúc  505. Khúc, Khuy, Khuia, Khuiếc, Khuyên  506. Khuyên, Khuyến, Khuyển, Khuyết, Khuinh, Khuính, Khuỉnh, Khum, Khúm  507. Khung, Khùng, Khủng, Khứng, Khừng, Khửng, Khựng, Khước, Khươi, Khướu, Khuôn  508. Khuông, Khuống, Khương, Ki, Kị, Kí  509. Kí, Ký, Kì  510. Kì, Kỳ, Ký  511. Kỳ, Kỉ  512. Kia, Kìa, Kía, Kích, Kịch, Kiêm, Kiệm, Kiếm  513. Kiếm, Kiểm, Kiên, Kiện  514. Kiến  515. Kiến, Kiền, Kiêng, Kiềng, Kiểng  516. Kiểng, Kiếp  517. Kiếp, Kiết, Kiệt, Kiêu, Kiệu  518. Kiệu, Kiếu, Kiều, Kiểu, Kim  519. Kim, Kìm, Kịn, Kín  520. Kín, Kinh  521. Kinh, Kính  522. Kính, Kình, Kíp, Kịp, Kịt  523. Kịt, Kít