A-B
C
D
Đ-E
G
H-Y-I
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

Đ  255. Đa, Đá  256. Đá, Đà, Đả  257. Đã, Đác, Đạc, Đắc, Đặc  258. Đặc, Đai, Đại  259. Đại, Đái, Đài  260. Đài, Đãi, Đay, Đáy, Đảy  261. Đảy, Đãy, Đây, Đậy, Đấy, Đầy  262. Đầy, Đẩy, Đẫy, Đam, Đạm, Đám, Đàm  263. Đàm, Đảm, Đãm, Đăm, Đắm, Đâm  264. Đậm, Đấm, Đầm, Đẫm, Đan, Đán, Đạn, Đàn  265. Đàn, Đãn, Đán, Đần, Đận, Đẩn, Đang, Đáng  266. Đáng, Đàng  267. Đàng  268. Đàng, Đảng, Đăng  269. Đăng, Đặng, Đắng  270. Đằng, Đẳng, Đâng, Đậng, Đấng, Đầng, Đanh, Đạnh, Đánh  271. Đánh  272. Đánh, Đành, Đảnh  273. Đảnh, Đao, Đạo  274. Đạo  275. Đạo, Đáo, Đào  276. Đào, Đảo  277. Đáp, Đạp, Đáp  278. Đáp, Đập, Đát, Đạt, Đắt, Đặt  279. Đặt, Đất  280. Đất, Đật, Đau, Đáu, Đàu, Đâu  281. Đâu, Đậu  282. Đậu, Đấu, Đầu  283. Đầu, Đẩu  284. Đẩu, Đe, Đé, Đè, Đẻ, Đê, Đệ  285. Đệ, Đế, Đề  286. Đề , Đễ  287. Để, Đem, Đém, Đêm, Đệm, Đếm  288. Đen, Đẹn, Đén, Đèn  289. Đèn, Đẻn, Đến, Đền  290. Đền, Đênh, Đeo, Đéo, Đèo, Đẻo, Đẽo, Đẹp  291. Đép, Đét, Đẹt, Đều, Đi  292. Đi, Đì, Đĩ  293. Địa, Đìa, Đỉa  294. Đỉa, Đích, Địch, Điếc, Điếm  295. Điếm, Điệm, Điềm, Điểm, Điên  296. Điên, Điện, Điền  297. Điền, Điển, Điếng, Điệp  298. Điệp, Điệt, Điêu, Điệu, Điếu  299. Điếu, Điểu, Điều, Điểu, Đinh  300. Đinh, Định, Đính, Đình  301. Đình, Đỉnh, Đít, Địt, Điu  302. Điu, Đíu, Đo, Đọ, Đó, Đò  303. Đò, Đỏ, Đô, Độ  304. Độ, Đố, Đồ  305. Đồ  306. Đồ, Đổ  307. Đổ, Đơ, Đợ, Đớ, Đờ, Đỡ  308. Đỡ, Đọa, Đóa, Đoác, Đoái  309. Đoài, Đoan, Đoạn, Đoán  310. Đoán, Đoàn, Đoản, Đoanh, Đoạt, Đọc  311. Đọc, Đóc, Đốc, Độc  312. Độc, Đoi, Đọi, Đói, Đòi  313. Đòi, Đỏi, Đôi, Đội  314. Đội, Đối, Đồi, Đỗi  315. Đỗi, Đợi, Đời  316. Đời, Đom, Đóm, Đốm, Đơm, Đờm, Đớm, Đỡm, Đon, Đọn, Đón, Đòn  317. Đòn, Đôn, Độn, Đốn, Đồn  318. Đồn, Đơn  319. Đơn, Đờn, Đớn, Đong, Đọng, Đóng  320. Đóng, Đòng, Đỏng  321. Đông  322. Đông, Động, Đống  323. Đồng  324. Đồng  325. Đồng, Đót, Đọt, Đốt  326. Đốt, Đột, Đợt, Đớt, Đu  327. Đú, Đụ, Đủ, Đù, Đư, Đừ, Đua  328. Đua, Đùa, Đũa, Đưa  329. Đưa, Đứa, Đừa, Đúc, Đục  330. Đục, Đức, Đực  331. Đực, Đui, Đùi, Đũi, Đụi, Đúm, Đùm, Đun, Đún, Đụn  332. Đũn, Đụng, Đúng, Đùng, Đủng, Đưng, Đựng, Đứng  333. Đứng, Đừng, Đững, Đuốc, Đước, Được  334. Được, Đuôi, Đuối  335. Đuổi, Đuồm, Đượm, Đuổn, Đượn, Đuông, Đương, Đượng, Đường, Đưởng  336. Đường, Đuột, Đút, Đụt, Đứt

E  337. E, É, Ẽ, È, Ê, Ế, Ễ, Ếc, Em  338. Em, Ém, Êm, Ếm, En, Én, Ễn, Ện, Eo  339. Eo, Éo, Ẻo, Ẹo, Ép, Ẹp, Ét