A-B
C
D
Đ-E
G
H-I-Y
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

C  85. C, Ca, Cạ, Cá*  86. Cá, Cà  87. Cà, Cả  88. Cả, Các, Cạc, Cặc, Cách  89. Cách, Cạch, Cai, Cái  90. Cái, Cài, Cải, Cãi, Cay  91. Cay, Cạy, Cáy, Cày, Cảy, Cây  92. Cây, Cậy, Cây, Cầy, Cam  93. Cam, Cám, Cảm, Căm, Cấm/Cặm  94. Cấm, Cằm, Câm, Cấm, Cầm  95. Cầm, Cầm, Cẩm  96. Cẩm, Can, Cạn, Cán  97. Cán, Càn, Cản, Căn, Cặn  98. Cặn, Cắn, Cần, Cân, Cân  99. Cân, Cận, Cấn, Cân, Cần  100. Cẩn, Cang, Cáng  101. Càng, Cảng, Căng, Cảng, Cãng, Câng, Canh  102. Canh, Cạnh  103. Cánh, Cảnh, Cao  104. Cao, Cạo, Cáo  105. Cáo, Cào, Cảo, Cáp, Cạp, Cáp  106. Cặp, Cấp, Cập  107. Cập, Cát, Cặt, Cất  108. Cất, Cật, Cau  109. Cau, Cảu, Cáu, Càu, Câu  110. Câu, Cậu, Cấu, Cầu  111. Cầu, Cầu  112. Cầu, Cẩu, Cha, Chạ  113. Chà, Chả, Chã, Chả, Chác, Chạc, Chác  114. Chác, Chạch, Chách, Chai, Chái, Chài  115. Chài, Chải, Chay, Chạy  116. Chạy, Cháy, Chày, Chảy, Chậy  117. Chậy, Chấy, Chày, Cham, Chạm, Chám, Chàm, Chăm, Chăm(Chàm)  118. Chăm, Chặm, Chăm, Chàm, Chằm, Chảm, Châm, Chậm  119. Chậm, Chấm, Chầm, Chẩm, Chan, Chạn  120. Chạn, Chán, Chăn, Chàn, Chãn, Chận  121. Chấn, Chần, Chẩn, Chang, Chạng, Cháng  122. Chàng, Chảng, Chạng, Chầng, Chảng  123. Chảng, Chấng, Chanh, Chạnh, Chánh  124. Chánh, Chành, Chảnh, Chao, Chạo, Cháo, Chào, Chảo  125. Chảo, Chạp, Cháp, Chạp, Chấp, Chát, Chạt  126. Chát, Chặt, Chất, Chật, Chau, Cháu  127. Cháu, Chảu, Châu, Chậu, Chấu  128. Chấu, Chầu, Che, Ché, Chè  129. Chè, Chẻ, Chẽ, Chê, Chế  130. Chế, Chề, Chệc, Chếch, Chém, Chẻm, Chêm, Chen  131. Chẹn, Chén, Chèn, Chẻn, Chênh, Chếnh, Cheo  132. Chéo, Chèo, Chẹo, Chẽo, Chép  133. Chép, Chẹp, Chệp, Chét, Chẹt, Chết  134. Chết, Chi  135. Chi, Chị, Chí  136. Chí, Chì, Chỉ  137. Chỉ  138. Chỉ, Chia, Chì, Chỉa, Chịa, Chích  139. Chích, Chiếc, Chiêm, Chiếm, Chiên  140. Chiên, Chiến, Chiêng, Chiệng, Chiếng, Chiết  141. Chiệt, Chiêu, Chiếu  142. Chiếu, Chiều, Chim, Chím, Chỉm, Chín  143. Chín, Chỉn, Chinh, Chính, Chỉnh  144. Chình, Chỉnh, Chĩnh, Chíp, Chít, Chịt, Chiu, Chịu  145. Chịu, Chìu  146. Chìu, Cho, Chó  147. Chó, Chỏ, Chõ, Chò, Chỗ  148. Chỗ, Chộ, Chồ, Chơ, Chợ, Chớ, Chờ  149. Chờ, Chở, Chỡ, Chóa, Chỏa, Choác, Choạc, Choai, Choại, Choái, Choán, Choản  150. Choàng, Choãnh, Choắt, Chóc, Chọc, Chốc, Choi, Chọi  151. Chọi, Chói, Chòi, Chõi, Chôi, Chối, Chồi, Chỏi  152. Chỏi, Chổi, Chơi, Chới, Chời, Chòm, Chỏm, Chôm  153. Chổm, Chơm, Chờm, Chởm, Chớm, Chọn, Chón, Chỏn, Chôn, Chốn, Chồn  154. Chồn, Chơn  155. Chơn, Chớn, Chờn, Chong, Chóng, Chòng, Chỏng, Chõng, Chông  156. Chông, Chống, Chồng, Chổng, Chóp  157. Chớp, Chợp, Chót, Chọt, Chốt, Chột, Chớt, Chợt, Chu  158. Chu, Chú, Chù, Chủ  159. Chủ, Chư, Chừ, Chử, Chữ, Chua  160. Chua, Chúa, Chùa, Chưa, Chứa  161. Chứa, Chừa, Chửa, Chữa, Chuẩn, Chúc  162. Chúc, Chục, Chức, Chự, Chuè, Chuẻ  163. Chuẻ, Chué, Chuen, Chuẻn, Chui, Chúi, Chùi, Chủi, Chuyên, Chuyện  164. Chuyện, Chuyến, Chuyền, Chuyển, Chum, Chụm, Chủm  165. Chủm, Chúm, Chùm, Chun, Chũn, Chưn, Chung  166. Chung, Chúng, Chùng, Chủng, Chưng  167. Chưng, Chứng, Chừng  168. Chừng, Chựng, Chửng, Chuốc, Chuộc, Chước  169. Chước, Chuôi, Chuối  170. Chuổi, Chuỗi, Chưởi, Chuòm, Chuốm, Chuồn, Chuông, Chuộng  171. Chuộng, Chương, Chướng, Chưởng  172. Chưởng, Chuốt, Chuột, Chụp, Chút, Chụt  173. Co, Cọ, Có  174.  175. Có, Cò, Cỏ, Cô  176. Cộ, Cô, Cố  177. Cố, Cổ, Cổ  178. Cổ, Cở, Cỡ, Cổ, Cơ  179. Cơ, Cớ  180. Cớ, Cờ  181. Cỡ, Cóc, Cọc, Cốc  182. Cốc, Cộc, Coi, Còi, Cỏi, Cõi  183. Cõi, Côi, Cội, Cối, Cồi, Cổi, Cơi, Cới, Cời  184. Cỡi, Còm, Côm, Cộm, Cốm, Cơm  185. Cơm, Cợm, Con  186. Con, Cón, Còn  187. Còn, Côn, Cồn, Cổn, Cơn  188. Cơn, Cợn, Cởn, Cong, Cọng, Cóng, Còng, Cỏng, Cõng, Công  189. Công  190. Công  191. Công, Cống, Cộng, Cồng, Cổng, Cọp, Cóp, Cớp, Cộp  192. Cợp, Cót, Cọt, Cốt, Cột  193. Cột, Cợt, Cu, Cụ, Cú  194. Cú, Cù, Củ  195. Củ, Củ, Cũ, Cư, Cự  196. Cự, Cứ, Cừ, Cử  197. Cử, Cữ, Cua, Của  198. Của, Cưa  199. Cưa, Cựa, Cứa, Cữa  200. Cữa, Cúc, Cục  201. Cực, Cức, Cui, Cụi, Cúi, Cùi  202. Cùi, Củi, Cũi  203. Củi, Cụm, Cúm, Cùm, Củm, Cùn, Củn, Cung  204. Cung, Cụng, Cúng  205. Cúng, Cùng, Cũng  206. Cũng, Cứng, Cửng, Cuốc, Cuộc  207. Cuộc, Cước, Cuội, Cuối, Cưới, Cười  208. Cười, Cườm, Cuộn, Cuốn  209. Cuốn, Cuông, Cuổng, Cương, Cường, Cượng  210. Cướng, Cưởng, Cướp, Cúp, Cút, Cụt, Cứt  211. Cứt, Cưu, Cứu, Cừu, Cửu  212. Cửu