A-B
C
D
Đ-E
G
H-I-Y
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

A  3. A, Á, À, Ả, Ác  4. Ác, Ạc, Ách, Ạch, Ai  5. Ai, Ái, Ải, Áy, Ấy, Ậy  6. Am, Ám, Am, Ãm, Am  7. Âm, Ấm, Ấm  8. Ấm, Am, An, An(Án)  9. An(Án), Án, Ăn  10. Ăn  11. Ăn  12. Ăn, Ân, An, Ấn, Ẩn  13. Ẩn, Ang, Áng, Ảng, Anh  14. Anh, Ánh, Ảnh, Ao, Ạo, Áo  15. Áo, Ào, Áp, Ắp, Ấp  16. Ấp, Ập, Át, Ắt, Au, Ảu, Âu, Ấu, Ẩu

B  17. B, Ba, Bạ  18. Bạ, Bá  19. Bà, Bả  20. Bã, Bác, Bạc  21. Bạc, Bắc, Bác, Bấc  22. Bấc, Bậc, Bách, Bạch  23. Bạch, Bai, Bại, Bái  24. Bái, Bài, Bải  25. Bải, Bãi, Bay, Bày, Bảy  26. Bảy, Bây, Bậy, Bây, Bầy, Bẩy  27. Bàm, Bãm, Bạm, Bặm, Bẩm, Bâm, Bậm, Bấm, Bầm, Bẩm  28. Bẩm, Ban  29. Ban, Bạn, Bán  30. Bán, Bàn  31. Bàn, Bản, Băn, Bặn, Bấn, Bẩn, Bận, Bân  32. Bân, Bần, Bẩn, Bang, Bạng, Báng  33. Bàng, Bảng, Bãng, Băng  34. Băng, Bằng, Bãng, Bâng  35. Bâng, Bấng, Bậng, Bầng, Bẩng, Banh, Bánh  36. Bánh, Bành, Bảnh, Bao  37. Bao, Bạo, Báo  38. Báo, Bào, Bảo, Bão  39. Bão, Bạp, Báp, Bặp, Bập, Bát  40. Bát, Bạt, Bát  41. Bát, Bặt, Bất  42. Bất, Bật, Bạu, Bau, Bàu  43. Bàu, Bàu, Bau, Bậu, Bau, Bấu, Bẩu, Be, Bẹ  44. Bẹ, Bé, Bè, Bẻ, Bê, Bệ  45. Bệ, Bê, Bế, Bề, Bể  46. Bể, Bể, Bễ, Ben, Bén, Bèn, Bẹn, Bên, Bện, Bến  47. Bến, Bền, Bệnh  48. Bệnh, Beo, Bẹo, Béo, Bèo, Bẻo  49. Bẻo, Bếp, Bệp, Bép, Bẹp, Bét, Bẹt, Bết, Bệt  50. Bệt, Bêu, Bệu, Bều, Bi, Bị  51. Bị, Bí, Bì  52. Bì, Bỉ, Bia, Bìa, Bịch, Bích  53. Bích, Biếc, Biếm, Biên, Biện  54. Biện, Biến, Biền, Biển  55. Biển, Biêng, Biệng, Biếng, Biết  56. Biệt, Biệt, Biêu, Biếu  57. Biểu, Bìm, Bình  58. Binh, Bịnh, Bính, Bình  59. Bình, Bỉnh, Bịp, Bít, Bịt  60. Bịt, Biú, Bo, Bọ, Bó, Bò  61. Bò, Bỏ  62. Bỏ, Bõ, Bô, Bộ  63. Bộ, Bộ  64. Bồ  65. Bồ, Bổ, Bơ, Bợ, Bớ, Bờ, Bở  66. Bở, Bỡ, Bọc, Bóc, Bốc, Bộc, Bói  67. Bòi, Bôi, Bội, Bối, Bồi  68. Bồi, Bổi, Bơi, Bới, Bởi, Bỡi, Bom, Bôm, Bơm, Bợm  69. Bợm, Bởm, Bớm, Bon, Bọn, Bón, Bòn, Bỏn, Bôn  70. Bôn, Bộn, Bốn, Bồn, Bổn  71. Bỗn, Bơn, Bợn, Bớn, Bởn, Bờn, Bong, Bọng, Bóng  72. Bóng, Bòng, Bỏng, Bông  73. Bông, Bộng, Bống, Bồng, Bổng  74. Bổng, Bỗng, Bóp, Bọp, Bốp, Bộp, Bớp, Bợp, Bọt  75. Bọt, Bột, Bợt  76. Bợu, Bu, Bú, Bưa, Búa, Bủa  77. Bui, Bụi, Búi, Bùi, Bủi, Bụm, Bủm, Bun, Bún, Bùn, Bủn  78. Bủn, Bung, Bụng  79. Bụng, Búng, Bùng, Bủng, Buộc, Buôi  80. Buổi, Buồm, Buôn, Buồn  81. Buồn, Buông, Buồng, Búp, Bụp, Bút, Bụt  82. Bụt, Bư, Bứ, Bự, Bưa, Bựa, Bứa, Bừa, Bửa, Bữa  83. Bữa, Bức, Bực, Bưn, Bứng, Bựng, Bừng, Bửng, Bước, Bươi  84. Bươi-bươi, Bưởi, Bướm, Bươn, Bướn, Bườn, Bướu, Bứt, Bửu  85. Bửu